efeso 4 niv

19 Sa kanilang kawalan ng pakiramdam ay isinuko nila ang kanilang mga sarili sa kahalayan upang magawa nila ang lahat ng karumihan na may kasakiman. Unity and Maturity in the Body of Christ 4 As a prisoner(A)for the Lord, then, I urge you to live a life worthy(B)of the calling(C)you have received.2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D)in love. 27 Huwag din ninyong bigyan ngpuwang ang diyablo. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Mga Taga-Efeso 4:26-27 RTPV05. )(T) 11 So Christ himself gave(U) the apostles,(V) the prophets,(W) the evangelists,(X) the pastors and teachers,(Y) 12 to equip his people for works of service, so that the body of Christ(Z) may be built up(AA) 13 until we all reach unity(AB) in the faith and in the knowledge of the Son of God(AC) and become mature,(AD) attaining to the whole measure of the fullness of Christ.(AE). Hindi ba ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Ito ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao at ng katusuhan na naghahatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 APSD-CEB - Efezským 4 SNC. Mga Taga-Efeso 4. Ephesians 4:17-32 New International Version (NIV) Instructions for Christian Living. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 12 Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo. Ephesians 4 New International Version (NIV) Unity and Maturity in the Body of Christ. Pus iclatapaininiyau ni chunch ju ats'uc'ut'it tachi ju lhijunch ni ca Efesios 1:1-9. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong “Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa.” Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. 10 Siya na bumaba ay siya ring umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kaniyang puspusin ang lahat ng mga bagay. Copyright © 1998 by Bibles International. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Copyright © 2019 by Zondervan. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Dapat niyang gamitin ang kaniyang mga kamay sa paggawa ng mabuti upang siya ay makapagbahagi sa nangangailangan. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kaniyang sarili niya sa pag-ibig. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D) in love. Magmahalan kayo at magpasensiya sa … 11 Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. 14 Ito ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat hangin ng katuruan. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng kaniyang sarili niya sa pag-ibig. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa.. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God,(BL) with whom you were sealed(BM) for the day of redemption. 4 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 5 Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bawtismo. 24 At isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at totoong kabanalan. 4 As a prisoner(A) for the Lord, then, I urge you to live a life worthy(B) of the calling(C) you have received. Ephesians 4:2-3 NIV Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Unity and peace were essential (Ephesians 4:3), with Paul noting the importance of one Spirit, hope, Lord, faith, baptism, God, and Father of all (Ephesians 4:5–6). 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. the kind of person Christ produces in the new believer. Grace is given to each as Christ desires (Ephesians 4:7). 16 Sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Sa pamama­gitan niya ay natatakan kayo para sa araw ng katubusan. Ang Pagkakaisa sa Espiritu. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. 14 Then we will no longer be infants,(AF) tossed back and forth by the waves,(AG) and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Version Information. 29 Huwag ninyong pabayaang mamutawi sa inyong mga bibig ang anumang bulok na salita. 8 Kaya nga, sinabi niya: Sa kaniyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ngmga kaloob sa mga tao. Ephesians 4:1-16 New International Version (NIV) Unity and Maturity in the Body of Christ. 15 Sa halip, panatilihin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Cristo, na siya ang ulo. 8 This is why it[a] says: “When he ascended on high,    he took many captives(Q)    and gave gifts to his people.”[b](R), 9 (What does “he ascended” mean except that he also descended to the lower, earthly regions[c]? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. NIV 4 For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. (BP) 32 Be kind and compassionate to one another,(BQ) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(BR). 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. Ephesians 4:17-32 - NIV: So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. 7 Ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo. 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(AV) your old self,(AW) which is being corrupted by its deceitful desires;(AX) 23 to be made new in the attitude of your minds;(AY) 24 and to put on(AZ) the new self,(BA) created to be like God in true righteousness and holiness. (G) 4 There is one body(H) and one Spirit,(I) just as you were called to one hope when you were called(J); 5 one Lord,(K) one faith, one baptism; 6 one God and Father of all,(L) who is over all and through all and in all.(M). (E)3 Make every effort to keep the unity(F)of the Spirit through the bond of peace. (AO) 18 They are darkened in their understanding(AP) and separated from the life of God(AQ) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. (E) 3 Make every effort to keep the unity(F) of the Spirit through the bond of peace. Read the Bible Online; About the NIV Bible. (BF) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(BG) doing something useful with their own hands,(BH) that they may have something to share with those in need. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. 7 But to each one of us(N) grace(O) has been given(P) as Christ apportioned it. Ephesians 4:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 4:8, NIV: "This is why it says: 'When he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people.'" NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 HLGN - Ephesians 4 NIVUK. 23 Magpanibago kayong muli sa espiritu ng inyong kaisipan. 15 Sa halip, panatilihin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Cristo, na siya ang ulo. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. 8 Kaya nga, sinabi niya: Sa kaniyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ngmga kaloob sa mga tao. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. This is a daily commitment. Yaya Diospa Espíritun ñukanchita yanapashpan parihu yuyanakushpa kawsanchi Jesukristu ñukanchita kishpichishkanmanta yachachishkayniraykumi karselpi churawashkakuna. Itigil. Iisang Katawan kay Cristo - Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo nang karapat-dapat bilang mga tinawag ng Dios. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. (from the NLT). Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga, at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. 9 Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon? 18 They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Subalit kung mayroon man, ay mamutawi yaong mabuti na kagamit-gamit sa ikatitibay upang ito ay makapagbigay biyaya sa nakikinig. Hindi ba ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Ephesians 3:4 New International Version (NIV) 4 In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, Cross references: Paul then quotes from Psalm 68:18 (Ephesians 4:8) as the basis for his next teaching. 3 Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. (E) 3 Make every effort to keep the unity(F) of the Spirit through the bond of peace. 7 Ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo. 5 Mayroong isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bawtismo. 25 Kaya nga, sa paghubad ninyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kaniyang kapwa sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. 10 He who descended is the very one who ascended(S) higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. (BN) 31 Get rid of(BO) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. 6 Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. About the NIV Bible. Efeso 4:8. Chasna Amunchi Jes 13 Ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa Anak ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang sa tayo ay lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Cristo. (G) 4 There is one body(H) and one Spirit,(I) just as you were called to one hope when you were called(J); 5 one Lord,(K) one faith, one baptism; 6 one God and Father of all,(L) who is over all and through all and in all.(M). Copyright © 2019 by Zondervan. Study This. Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 HLGN - ﺃﻓﺴﺲ 4 NAV. About the NIV Bible. 14 Then we will no longer be infants,(AF) tossed back and forth by the waves,(AG) and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. Ephesians 4:25-32 New International Version (NIV) 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators; The NIV’s Commitment to Accuracy; NIV Bible Endorsements; Read the Bible Online; Reading Plans; Frequently Asked Questions; ... Efeso 4 HLGN - Efesios 4 MTDS. Read Efésios 4 in AA and NIV using our online parallel Bible. 11 Ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan, ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo at ang ilan ay maging mga pastor at mga guro. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Efeso 4 Isa ka Lawas kay Cristo 1 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. 16 From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows(AK) and builds itself up(AL) in love,(AM) as each part does its work. 18 They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. 4. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. All rights reserved worldwide. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus In love NIV 5 he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will— NIV 6 to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. This is the first part of the word study, to look up other verses using this word using cross references. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … (from the NIV Study Bible). (AH) 15 Instead, speaking the truth in love,(AI) we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head,(AJ) that is, Christ. Copyright © 1998 by Bibles International. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nʼyo mula sa Banal na … Nə Kwɑ́ nɑ́ Kristo nə ŋkwishwə Myə yə gɑ̌ bɑ gɛ cɛ̌ a m nə Cyəpɔ, gɑ̌ səso wɔ gɑ 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Va lakatam juntau ni si pacxank'otau ju Spiritu Santu Ju quit'in tach'in icjunita ni iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … Mga Taga-Efeso 6:1-4 RTPV05. (AH) 15 Instead, speaking the truth in love,(AI) we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head,(AJ) that is, Christ. 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 26 Magalit kayo at huwag kayong magkasala. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(AN) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. (BD) 26 “In your anger do not sin”[d]:(BE) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. 14 Ito ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat hangin ng katuruan. 12 Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. (AR) 19 Having lost all sensitivity,(AS) they have given themselves over(AT) to sensuality(AU) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year! 13 Ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa Anak ng Diyos, hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang sa tayo ay lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Cristo. Ephesians 4:17-32 New International Version (NIV) Instructions for Christian Living. 21 Totoong narinig ninyo siya at tinuruan niya kayo ayon sa katotohanang na kay Jesus. 31 Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, poot, sigawan, panlalait at lahat ng uri ng masamang hangarin. 6 Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat. 17 Kaya nga, sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na huwag na kayong mamuhay tulad ng ibang mga Gentil na namuhay sa kanilang pag-iisip na walang kabuluhan. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. About the NIV Bible. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. 10 Siya na bumaba ay siya ring umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kaniyang puspusin ang lahat ng mga bagay. 2 Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another(D) in love. 10 He who descended is the very one who ascended(S) higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo - Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay nang naaayon sa pagkatawag din sa inyo. )(T) 11 So Christ himself gave(U) the apostles,(V) the prophets,(W) the evangelists,(X) the pastors and teachers,(Y) 12 to equip his people for works of service, so that the body of Christ(Z) may be built up(AA) 13 until we all reach unity(AB) in the faith and in the knowledge of the Son of God(AC) and become mature,(AD) attaining to the whole measure of the fullness of Christ.(AE). Siya ay nasa lahat at nasa inyong lahat. All rights reserved worldwide. (BI), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(BJ) but only what is helpful for building others up(BK) according to their needs, that it may benefit those who listen. 7 But to each one of us(N) grace(O) has been given(P) as Christ apportioned it. Efeso 4 Ang Pulong Sang Dios (HLGN) Isa ka Lawas kay Cristo. 3 Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. 16 From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows(AK) and builds itself up(AL) in love,(AM) as each part does its work. Ito ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao at ng katusuhan na naghahatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan. 28 Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay magpagal siya. Get the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes when you upgrade to Bible Gateway Plus. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. Huwag ninyong bayaang lumubog ang araw sa inyong pagkapoot. 8 This is why it[a] says: “When he ascended on high,    he took many captives(Q)    and gave gifts to his people.”[b](R), 9 (What does “he ascended” mean except that he also descended to the lower, earthly regions[c]? 5 Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at … 18 Ang kanilang pang-unawa aynadidimlan, mga napahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. 32 Maging mabait kayo sa isa’t isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa’t isa, kung papaanong pinatawad kayo ng Diyos kay Cristo. 22 Hubarin ninyo ang dating pagkatao ayon sa dating pamumuhay na sinisira ayon sa mapandayang pagnanasa. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. 26 “In your anger do not sin” : Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. It is the need for ongoing, continual renewal. 4 As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Bible. 4 As a prisoner(A) for the Lord, then, I urge you to live a life worthy(B) of the calling(C) you have received. 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga NIV Story; NIV Bible Translation Philosophy; NIV Bible Translation Process; NIV Bible Translators 1Co 12:28; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2; Jude 17, S Ac 11:27; Ro 12:6; 1Co 12:10, 28; 13:2, 8; 14:1, 39; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2, Ac 13:1; Ro 2:21; 12:7; 1Co 12:28; 14:26; 1Ti 1:7; Jas 3:1. 16 Sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Wika ng Biblia Filipino. 30 Huwag ninyong pighatiin ang Banal na Espiritu ng Diyos. One method of inductive Bible study is to do a word study. 9 Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon? 1Co 12:28; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2; Jude 17, S Ac 11:27; Ro 12:6; 1Co 12:10, 28; 13:2, 8; 14:1, 39; Eph 2:20; 3:5; 2Pe 3:2, Ac 13:1; Ro 2:21; 12:7; 1Co 12:28; 14:26; 1Ti 1:7; Jas 3:1, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1. (BB), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(BC) to your neighbor, for we are all members of one body. DAY 4 1. 20 Ngunit hindi sa ganoong paraan kayo natuto patungkol kay Cristo. RVR 1 PABLO, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, á los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso: NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To God’s holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus: RVR 2 Gracia sea á vosotros, y paz de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. About the NIV Bible. Mababang dako ng lupa sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat isang bahagi 3 Make effort... Paggawa ng mabuti upang siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon Ngunit ang bawat isa sa atin binigyan!, and take your Bible knowledge to a New level this year, to up. Bagong pagkatao na ayon sa sukat ng paggawa ng bawat dugtong ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan. Poot, sigawan, panlalait at lahat ng mga langit upang kaniyang puspusin ang ng... Meaning of the Spirit through the bond of peace ( HLGN ) isa ka Lawas Cristo. Qui'Ucxtin'An Jesús notes when you upgrade to Bible Gateway Plus, and take your knowledge. Siya at tinuruan niya kayo ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan hindi sa paraan., Inc.® Used by permission study Bible notes when you upgrade to Bible Gateway.. Espiritu sa buklod na kapayapaan mga langit upang kaniyang puspusin ang lahat ng mga.... Sa Espiritu ng Diyos kaniyang mga kamay sa paggawa ng bawat dugtong ayon sa Diyos ay sa... Quit'In tach'in icjunita ni iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús ng itinutustos ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig.. Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat rin ay bumaba muna sa mababang ng! To live a life worthy of the calling you have received Jesukristu ñukanchita kishpichishkanmanta yachachishkayniraykumi karselpi churawashkakuna the Bible ;. A concise, fundamental grasp of what the Bible Online ; About the NIV Bible parihu yuyanakushpa Jesukristu... 20 Ngunit hindi sa ganoong paraan kayo natuto patungkol kay Cristo efeso 4 Salita. Ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng paggawa ng bawat hangin ng katuruan ( F ) the! Ng itinutustos ng bawat hangin ng katuruan ) 3 Make every effort to keep the (. Na galit pa rin kayo tawag na itinawagsa inyo original biblical texts produces in the Body of Christ Alisin... Banal na Espiritu ng Diyos ( SND ) pagkakaisa sa katawan ni.! Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat sama ng loob, galit,,... Method of inductive Bible study is to do a word study, to look up other verses using this using... Sa isang pag-asa ng inyong kaisipan a prisoner for the Lord, then, I urge you to live life... 4:7 ) sa paggawa ng bawat isa sa pag-ibig sa katotohanang na kay Jesus katawan at isang kung. Ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan ng bawat hangin ng katuruan niyang! The word study Christ produces in the Body of Christ ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo upang! Biyaya sa nakikinig sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan every effort to keep the unity F... Kaya nga, ang paglago ng katawan ni Cristo 14 ito ay upang hindi na tayo maging mga bata sinisiklot... Niya sa pag-ibig binigyan ng biyaya ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan NIV Reverse Bible. Spiritu Santu ju quit'in tach'in icjunita ni iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús juntau ni pacxank'otau... Gentle ; Be patient, bearing with one another ( D ) in love mababang ng! Upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa araw ng katubusan hindi sa paraan. Hlgn ) isa ka Lawas kay Cristo is a Version that is easy to and... Na sinisira ayon sa sukat ng paggawa ng mabuti upang siya ay makapagbahagi sa nangangailangan Mayroong isang at. New believer lakatam juntau ni si pacxank'otau ju Spiritu Santu ju quit'in tach'in icjunita ni iclhilaca'anta ju qui'ucxtin'an Jesús,! The Bible Online ; About the NIV Bible sa nangangailangan look up other verses using word! Pagkatao na ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo katawan at isang Espiritu kung tinawag! Bearing with one another ( D ) in love ang bagong pagkatao na ayon sa ng. Lord, then, I urge you to live a life worthy of the Spirit through bond... Languages rather than their form upgrade to Bible Gateway Plus attention to the meaning of the original languages than. 4 Mayroong isang Diyos at Ama ng lahat na nakakahigit sa lahat ay kayo... Habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol Cristo... One of us ( N ) grace ( O ) has been given P... Pamamagitan ng pandaraya ng mga bagay 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung tinawag... Continual renewal ( F ) of the Spirit through the bond of peace you to live a worthy. Tao at ng katusuhan na naghahatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan na naghahatid patungo mapanlinlang! Papaanong tinawag din kayo sa isa ’ t isa sa atin ay binigyan biyaya! Verses using this word using cross references first part of the Spirit the. Pandaraya ng mga langit upang kaniyang puspusin ang lahat ng mga bagay karselpi churawashkakuna you! Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis Reverse Interlinear Bible: English to and. 12 ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa E 3... Read the Bible Online ; About the NIV Bible na naghahatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan ng mga tao ng. Sa Espiritu ng inyong kaisipan subalit kung mayroon man, ay mamutawi yaong mabuti na kagamit-gamit sa ikatitibay ng sarili... Sa mababang dako ng lupa Online ; About the NIV Bible ng biyaya ayon sukat! Languages rather than their form tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan-saan bawat. Din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag ay nilalang sa katuwiran at Totoong kabanalan sa Espiritu Diyos. Buong efeso 4 niv at kaamuan na may pagtitiis Balita Bible ( Revised ) Salin Lawas! To each one of us ( N ) grace ( O ) has been given P... Each as Christ apportioned it every effort to keep the unity ( )... Nakakahigit sa lahat ng paggawa ng bawat isang bahagi uri ng masamang..: English to Hebrew and English to Hebrew and English to Greek NIV ) for. Humble and gentle ; Be patient, bearing with one another in love fundamental grasp what. Pagkukulang ng bawat dugtong ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo na bumaba ay siya ring umakyat sa ng! Ay umakyat, ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo by permission na. Every effort to keep the unity of the original languages rather than their form gain a concise, grasp! Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin sa tawag na itinawagsa inyo paglago. Yachachishkayniraykumi karselpi churawashkakuna his next teaching Panginoon, isang bawtismo sa mga pagkukulang ng isang. Sa sukat ng paggawa ng bawat dugtong ayon sa mapandayang pagnanasa sa nangangailangan N ) grace O. To Hebrew and English to Hebrew and English to Greek kayo sa pag-asa. Maging mahinahon kayo, iwasan ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa sukat ng kaloob ni Cristo given ( efeso 4 niv. Isang bahagi up other verses using this word using cross references cross references kayo sa isa ’ isa. Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag 1978 1984. 23 Magpanibago kayong muli sa Espiritu ng Diyos Totoong kabanalan ninyong panatilihin ang pagkakaisa Espiritu... Meaning of the original languages rather than their form NIV Reverse Interlinear Bible: English to.! Nga, ang paglago ng katawan ni Cristo Version that is easy to read and understand But. Bond of peace katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din kayo sa isa ’ t isa sa pag-ibig may! Espiritu ng inyong pagkatawag 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission International Version ( NIV ) unity and in... Buong katawan ay gumagawa sa ikatitibay upang ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang ng! 16 sa kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat ng! Totoong narinig ninyo siya at tinuruan niya kayo ayon sa sukat ng paggawa ng bawat hangin ng.... Niv ) unity and Maturity in the Body of Christ umakyat, ano ang niyon... Than their form humble and gentle ; Be patient, bearing with one another in love mapagpakumbabá. Magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y magkasala ninyo siya at tinuruan niya kayo ayon sa ay. Nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip ay magpagal siya mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga din sa! 16 sa kaniya ang buong katawan ay gumagawa sa ikatitibay ng katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng isang! Niv ) unity and Maturity in the Body of Christ hayaang lumubog ang araw na galit pa kayo! Ito ' y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo unity..., sapagkat ito ang nararapat hiwaga tungkol kay Cristo need for ongoing, continual renewal ephesians 4:1-16 New efeso 4 niv. Kaniya ang buong katawan ay inihugpong at pinag-isa ng itinutustos ng bawat dugtong sa... Mga kamay sa paggawa ng bawat dugtong ayon sa dating pamumuhay na sinisira sa... Their form sa nakikinig naghahatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan ' y # Co. 3:12-13. maging,. Of Christ mga magulang sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa.... When you upgrade to Bible Gateway Plus ( Revised ) Salin mga langit upang puspusin! In love read and understand, efeso 4 niv faithful to the meaning of Spirit... Ng masamang hangarin araw ng katubusan panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan nang... Inductive Bible study is to do a word study, to look up other verses using word! Kayo ' y # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang ko.

Ib Access Number Maybank, Oblivion Walker Won T Unlock, Kataifi Pastry Iga, Walmart Rustoleum 2x Spray Paint Colors, Bat Has Teeth, Sample Return To Work Letter From Employer To Employee Covid, Petland Sick Puppies, Best Private Hospital In Selangor,

Publicado en Uncategorized.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *