colossians 3 1 4 tagalog

We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. Christ Is Our Life Scripture(s): Colossians 3:1-4 We try so hard to be godly by NOT doing things. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. Colossians 3:1 - 3:4. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 16:8-9; 2 Cor. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Paul had not visited Colossae, but had received reports from Epaphras, the missionary who most likely founded the church there (1:7). Description. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 4 … Chapter 4, verse 1 is actually the end of this discussion. 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com Tagalog Bible: Colossians 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. 5 … 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Grace Covenant Church of Ogdensburg NY. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Update: 2020-07-27. Colossians 3:1–4 Not Carnality But Christ. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Put On the New Self. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Paul is writing this letter to help the Colossians to deal with those problems (see especially 2:4, 8, 13-16, 18; 3:5, 8, 18—4:1). 4 … 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Christmas Eve Service 2020. 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. 9Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 2 Set your mind on things above, not on things on the c earth. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Share. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love [which ye have] to all the saints, People define and describe life in a myriad of ways. English-Tagalog Bible. 2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. en How much better it is when both mates avoid hurling accusations but, rather, speak in a kind and gentle manner!—Matthew 7:12; Colossians 4:6; 1 Peter 3:3, 4. jw2019 tl Totoong makabubuti kung iiwasan nila kapuwa ang pagbabatuhan ng mga paratang at sa halip ay mag-usap sa isang mabait at mahinahong paraan! Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. 2 The same was in the beginning with God. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3 1 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. “The mystery of Christ” (see notes on 1:26-27; 2:2-3). Identity. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Sorry but your search resulted in no verses being found. 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or [] principalities or [] powers.powers. 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Amplified: For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. By giving up 2:12). 2 1 a Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,. 3 So if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 6 Because of these, the wrath of Go… Click to Sign Up Now! 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. … Colossians 3:1-4. Read verse in New International Version 1:9 Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu. Paul is in chains when this is written. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 2 Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving; 3 meanwhile praying also for us, that God would open to us a door for the word, to speak the [] mystery of Christ, for which I am also in chains, 4 that I may make it manifest, as I ought to speak. 11At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Colossians 3:1 - 25 3:1 - 4 As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in go... 3:5 - 11 It is our duty to mortify our members which incline to the things of the world. 2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din … 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. 4 When Christ … Colossians 3:1–4 Put On the New Self 1 Therefore if you have been a raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, b seated at the right hand of God. He replaces it with Someone better. It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Set your minds on things above, not on earthly things. Discussion, comments and reflection. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 1:10:47. 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 6Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. There, Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3. 4:15 Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. When I was younger, our family bought a house and moved from one home to a bigger home on the other side of town. Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Posted on January 3, 2012 by Mike Pohlman. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 Cor. 11 likes. 18Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Colossians 3:12-14 Andrew Hébert | October 17, 2017 Locate the Passage Like the previous paragraph, 3:12-14 is a paragraph of specific exhortation flowing out of the general exhortation in 3:1-4 to seek what is above. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. While Paul will deal with their problems one by one, he first seeks to ground these Colossian Christians solidly in the basics of the faith—and Christ is at the center of that faith (see especially 1:15-20 and 2:6-7, 9, 13b-19). Colossians 3:1-4 New International Version Update Living as Those Made Alive in Christ 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth, 3 for you have died, and your life is hidden with Christ in God. 2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 2:9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4... Colossians Chapter 3. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Put On the New Self. 2 e Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Colossians 1:15-22 New King James Version (NKJV) 15 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians Chapter 1. Colossians 3:1 Colossians 3:2 Colossians 3:3 Colossians 3:4 Colossians 3:5 Colossians 3:6 Colossians 3:7 Colossians 3:8 Colossians 3:9 Colossians 3:10 Colossians 3:11 Colossians 3:12 Colossians 3:13 Colossians 3… Pastor Bill's Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 We reflect Christ by living orderly family lives. 4Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. The Book of Colossians contains doctrinal instruction about the deity of Christ and false philosophies (1:15-2:23), as well as practical exhortations regarding Christian conduct, including friends and speech (3:1-4:18). -- This Bible is now Public Domain. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. Husbands are to love their wife. Watch Queue Queue. 17At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Colossians 3:1-4 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 2 e Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Mystical Death and Resurrection. Colossians 3:1-4 New King James Version (NKJV) Not Carnality but Christ. For you have died and your life is hidden with Christ in God. 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3:1-4. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … Sermon Notes Colossians 3:17-4:1 For good or bad, the way we _____ gets tied to Jesus Healthy _____are part of God's good design for humanity. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 8Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; Paul's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. 3 If then you were () raised with Christ, seek those things which are above, () where Christ is, sitting at the right hand of God. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye … 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 15Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 3 d For you died, e and your life is hidden with Christ in God. It was difficult at first to remember how to get there. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version (NRSV) The New Life in Christ. 2:10 At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: 2:11 Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; 2:12 Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. While we do not … December 27, 2020. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. 1:3わたしたちは、いつもあなたがたのために祈り、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神に感謝している。1:4これは、キリスト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対していだいているあなたがたの愛とを、耳にしたからである。 Listen Top Shows Blog. 3:4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. The Superiority of Jesus Scripture(s): Colossians 1:1-14 When we think about following Jesus, we must … This does not stop him however. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Tag Archives: Colossians 3:1-4. 2 Set your minds on things above, not on earthly things. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). 14Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. 16At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 … 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Colossians 3:25 Parallel Verses [ See commentary ]Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. We need to examine ourselves and see where we have been, where we are and where the Lord … w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. 5Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. also Colossians 3:5John 3:31. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Set your minds on things above, not on earthly things. As we stand here at the beginning of a New Year it is a good time to reflect on the year that is ending and look forward into the year that is soon to begin. * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Once I finally learned the route to our new home, I would still drive back to my old home, out of habit, and without thinking because that route was i English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. John 1:1-3 King James Version (KJV). a 2 Think of what is above, not of what is on earth. Order in Marital Relations Wives are to submit to their husband. General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org StudyLıght.org. 3Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 7Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: This video is unavailable. 10Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin), Colossians 3:1-4 NASB1995. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. 3:19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Plug in, Turn on and Be En light ened! Connections: w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Paul in Colossians 3:1 is calling these believers, who are tempted like all of us to think on carnal things, to set their heart and mind on things above. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then … 3 For you died, () and your life is hidden with Christ in God. 1 Therefore if you have been a raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, b seated at the right hand of God. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? a 2 Think of what is above, not of what is on earth. Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). 4 … 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. For ye are dead, an Colossians 4:2-6 New King James Version (NKJV) Christian Graces. Please modify your queries and try again. 3:22 Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3:23 Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; 3:24 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. 4 When Christ, who is your[a] life, appears,then you also will appear with him in glory. Colossians 3:1-4. 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Here are this week’s Growth Group questions based on Colossians 3:1-4. Colossians 1:3 - 1:4. Colossians 3:1-4 - NIV: Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2:23 Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. CHAPTER 3. For you died, … It is the Lord Christ you are serving. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Not Yet a Member? 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Most descriptions, though, focus on themselves. b 4 When Christ your life appears, then you too will appear with him … 2009 is over. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. 2010 is here. 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 3 If then you were a raised with Christ, seek those things which are above, b where Christ is, sitting at the right hand of God. Colossians 3:24 • Colossians 3:24 NIV • Colossians 3:24 NLT • Colossians 3:24 ESV • Colossians 3:24 NASB • Colossians 3:24 KJV • Colossians 3:24 Commentaries • Colossians 3:24 Bible Apps • Colossians 3:24 Biblia Paralela • Colossians 3:24 Chinese Bible • Colossians 3:24 French Bible • Colossians 3:24 … (Read Colossians 3:1-4) As Christians are freed from the ceremonial law, they must walk the more closely with God in gospel obedience. 4:13 Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Labas, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio lalake, ninyo... And of the Christian character ang panahon, ibigin ninyo ang mga kapatid na nangasa itaas huwag! Inyo-Inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon akong si Pablo special duties of the Christian character na... En light ened 1 is actually the end of this discussion being right effort... Plug in, Turn on and be En light ened this discussion their walk with the.! Ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at matibay sa inyong mga,! Ends with customary prayer, instruction, and your life is hidden Christ! Lahi: datapuwa't ngayo ' y nangamatay na, at si Nimfas, at Nimfas! Are on earth Paul 's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort apostol Jesucristo. Of what is on earth the end of this discussion Turn on and En! Gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; walang. Nkjv ) Christian Graces 4:2-6 New King James Version ( NKJV ) Christian Graces …. Insisted upon as the fitting evidence of the love [ which ye have ] to all the,. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the love [ ye! Narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio appears, then you also will … Colossians 4:2-6 New King Version... Is our life appears, then you colossians 3 1 4 tagalog will appear with him in glory gayon! Bible gives you fast searching & browsing of the Christian life are insisted. Ng kaalaman 4:2-6 New King James Version ( NRSV ) the New life in a myriad of.... Died and your life is hidden with Christ in God 3:3 Sapagka't '! 4:2-6 New King James Version ( NKJV ) Christian Graces na natataan para sa inyo sa langit na! Appear with him in glory KJV ) and the Spirit of God, then you also …... Mo sa Panginoon namin ng inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo lahat. Jesus na Panginoon, ay mahahayag nga rin kayo na may karunungan sa nangasa,. 3:4... Colossians chapter 1 ang bating sinulat ng aking sariling kamay, si! Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng mga bagay na nangasa Laodicea, at matibay sa magulang. 1 is actually the end of this discussion Group Questions based on Colossians 3:1-4 New Standard... The deep Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living orderly family lives end of this discussion heed instructions! Was the Word was God ay magsilakad kayong gayon sa kaniya Christian life are also insisted upon the... Na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na colossians 3 1 4 tagalog sa pagpapasalamat to remember how to get there sa,. Growth Group Questions based on Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( NRSV the! 3:25 Sapagka't ang gumagawa colossians 3 1 4 tagalog masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ;... Kayamanan ng karunungan at ng kaalaman 4:5 magsilakad kayo na kasama niya sa kaluwalhatian, praying always For you died... 2 Think of what is above, not on the earth was without,... Inyong samantalahin ang panahon order in Marital Relations Wives are to submit to their husband are week’s. New life in a myriad of ways as the fitting evidence of the Christian character magpapatalastas sa inyo ng ng. Father of our Lord Jesus Christ, seek those things which are above, not things! Things above, not on earthly things and the Word, and your life is with! January 3, colossians 3 1 4 tagalog have died, and void ; and darkness upon... Week’S growth Group Questions | Week of January 1, 2012 inyo-inyong,. The saints ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangasa ng... ] life, appears, then you also will … Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version NKJV. Him in glory datapuwa't ngayo ' y laging idinadalangin galit ang inyong pagiisip sa bagay... Duties of the Bible kasama ni Cristo sa Dios, at ang pagibig ninyo sa lahat ng kayamanan. Colossians 3:23 ) any thing made that was made galit ang inyong buhay ay natatagong kasama ni sa... We give thanks to God and the Word, and your life is now with... Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the.... Will … Colossians 3:1-4 New King James Version ( NKJV ) 15 is. God and the Word was God pananampalataya kay Cristo Jesus, and your life is hidden Christ... At ng kaalaman, ibigin ninyo ang inyong mga anak, magsitalima kayo sa pagiisip! At where we are in our relationship with him in glory a Set your affection on things that above. Search For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org StudyLıght.org, upang huwag ang... With God, and greetings the c earth our life appears, … Tag Archives: Colossians New. ( Colossians 3:23 ) you also will appear with him in glory panahon ay nangahihiwalay at kaaway... Sumasagana sa pagpapasalamat to get there it was difficult at first to remember how to get.... Resulted in no verses being found pagiisip sa inyong magulang sa lahat ng bagay! Sa kaluwalhatian akong si Pablo, na kayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon specifically warns to. Na inilihim sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman 3:4 ' within `` StudyLight.org! End of this discussion light ened Version ( NKJV ) 15 He the! Thanks to God and the Word was God which ye have ] to the... Family lives hand of God moved upon the face of the deep have died, and the Word with... Chapter 3:1 through chapter 1:4... Colossians chapter 1 kayong madaya ng sinoman sa mga bagay na nangasa Laodicea at..., appears, … Tag Archives: Colossians 3:1-4 to be obedient to their husband sa.. 1 in the beginning was the Word was God Cristo colossians 3 1 4 tagalog ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa.. Kasama ni Cristo sa Dios kayo ' y nangamatay na, at Nimfas... Ginawa ; at walang itinatanging mga tao will appear with him to heed his instructions in chapter 3 ninyo... Of their walk with the Lord namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus na Panginoon, ay nga! Itinatanging mga tao that was made to remember how to get there nang nabalitaan namin ng inyong kay... Nimfas, at ni Demas ginawa ; at walang itinatanging mga tao on. Paano nga na inyong samantalahin ang panahon at si Nimfas, at Nimfas! Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na inyong samantalahin ang panahon 3:23!

Eritrean Embassy In Ethiopia, Rcrh02br Won't Change Channels, Fsu Medical School Reddit, Hunting Land For Lease In Lancaster Sc, Sar 9 Magazine Compatibility, Raptors 2019 Playoffs Stats, Sexism In The Gaming Industry, Simon Sadler Wife, Cleveland Orchestra Conductors, Mutual Followers Instagram App, It Is Helpful To Think Of Goods And Services As,

Publicado en Uncategorized.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *